A A

Menu
Home / Sociaal Team / Begeleiding

Begeleiding

Begeleiding indivueel / groep / Beschermd wonen

Wanneer u hulp nodig heeft om het leven zelfstandig vorm te kunnen geven bijvoorbeeld door een beperking dan kun u ondersteuning aanvragen voor begeleiding individueel of begeleiding groep (dagbesteding). Om tot een advies te komen luisteren wij naar uw hulpvraag en kijken wij samen met u naar uw gezondheid en uw woon- en leefsituatie. Misschien kunnen er mensen in uw omgeving helpen. Of zijn er voorzieningen in de buurt zoals bijvoorbeeld het DoeMeeHuis, de Zonnebloem, Het Knooppunt, een vrijwilliger, de boodschappendienst, maatschappelijk werk etc. om uw zelfredzaamheid en participatie te versterken. Ook ondersteunen wij een vraag richting beschermd wonen.

Is dit niet voldoende, dan kan er een advies gegeven worden voor het inzetten van individuele  begeleiding of begeleiding in groepsverband. Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie of ter ontlasting van de mantelzorger. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan. SWOM schrijft een advies voor de gemeente, inclusief het aantal uren en waarvoor die worden ingezet. U kunt kiezen of u wilt dat de zorg wordt geregeld door een thuiszorgorganisatie (ZIN) of dat u zelf op zoek gaat naar begleiding (PGB).

Zorg in natura (ZIN)
Bij zorg in natura geeft de gemeente opdracht aan de gecontracteerde zorgorganisatie van uw keuze om begeleiding te leveren.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Bij een persoonsgebonden budget kunt u zelf bepalen wie en wanneer er bij u langs komt om de begeleiding vorm te geven. In het indicatiebesluit staat de hoogte van het bedrag. Het toegekende PGB wordt als een trekkingsrecht ter beschikking gesteld. De uitbetaling wordt door de SVB in opdracht van de PGB- houder aan de hulpverlener uitgekeerd. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de aansturing van uw zorg. Het PGB wordt vastgesteld aan de hand van een door u opgesteld plan over hoe u het persoonsgebonden budget gaat besteden.

Kosten
Voor een maatwerkvoorziening begeleiding (ZIN en PGB) wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. De eigen bijdrage wordt niet door SWOM vastgesteld, maar door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK via . telefoonnummer 0800-1925. U kunt ook de website van het CAK raadplegen (www.hetcak.nl).

De factuur van het CAK ontvangt u ongeveer 13 weken nadat de zorgorganisatie u heeft aangemeld bij het CAK. U kunt een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage op de website van het CAK. Wij wijzen u erop dat u hieraan geen rechten kunt ontlenen. Als het persoonsgebonden budget niet toereikend is, bijvoorbeeld omdat u kiest voor een duurdere uitvoering, dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening.